دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : احمد   راثی پور

پست الکترونیکی : a-rassipour@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه کشاورزی

احمد راثی پور

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

^